ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

Технически характеристики

   

БДС EN 771-3+Al
Размери:
дължина 600 mm, широчина 250 mm, височина 300 mm
Допустими отклонения от размерите
Категория: D4
Равнинност: 1 mm
Успоредност: 1 mm
Конфигурация: Блокове група 1 съгл. EN 1996-1-1
Якост на натиск:
при d=250 mm: 0,72 N/mm2
при d=300 mm: 0,78 N/mm2
Постоянство на размерите:
Обемна деформация вследствие на влага: 0 mm/m
Коефициент на водопоглъщане: 38 g/m2s0,5
Брутна плътност в сухо състояние: 302 (D1) kg/m3
Мразоустойчивост: минимум 50 цикъла
Опасни вещества: НЕ
Еквивалентна топлопроводимост (λ): 0,075 W/mK
Топлинно съпротивление (К):

при d=250 mm: 3,47 m2K/W
при d=300 mm: 4,17 m2K/W
*Коефициент на топлопреминаване (U):
при d=250 mm: 0,29 W/m2K
при d=300 mm: 0,24 W/m2K
Горимост: клас B1 (трудногорими)

 

 

*Зидария с ПСБ покрива изискванията за коефициент на топлопреминаване U = 0,35 W/m2K за външни стени, граничещи с външен въздух за сгради със среднообемна вътрешна температура θi < 15 °С, определен в Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.).