ПСБ - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

Общи условия

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотно-шенията между “Полистиролбетон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла Слатина, ул. „Петър Берон” № 2, и клиентите на дружеството при продажба на стоки и/или услуги от страна на ”Полистиролбетон” ЕООД.
2. При всяка продажба на стоки и/или услуги са в сила Общите условия освен в случаите, когато е сключен индивидуален договор за конкретна сделка. За неуредените в индивидуалния договор по конкретна сделка случаи се прилагат съoтветните разпоредби на Общите условия.
3. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор по конkретна сделка между “Полистиролбетон” ЕООД и клиента и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично договорено друго с индивидуалния договор по конкретната сделка.
4. Индивидуалният договор по конкретна сделка влиза в сила от датата на подписването му, освен ако в него не е предвидено друго.
5. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани от “Полистиролбетон” ЕООД. “Полистиролбетон” ЕООД информира за измененията клиентите, като публикува на страницата си в Интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 15 дни преди влизането им в сила.
6. “Полистиролбетон” ЕООД осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия на своята интернет страница, на адрес www.psb-bg.com, както и предоставя копия на хартиен носител в своите офиси.

ЦЕНИ
7. Цените на стоките и услугите се определят от действащата към момента на продажбата ценова листа на “Полистиролбетон” ЕООД.
8. “Полистиролбетон” ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
9. Всички разходи, произтичащи в следствие на продажба и недоговорени предварително, са в тежест на клиента. В това число амбалаж, транспорт, застраховки и т.н.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
10. За стоки от склад: 100% авансово.
11. При поръчка за производство на стоки: 50% авансово при поръчка и 50% при предаване на стоката, което се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол.
12. За услуги: до 3 работни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ безусловното приемане на предоставената услуга от страна на клиента.

НЕУСТОЙКИ
13. При неплащане в срок, клиентът дължи неустойка в размер на 2% на ден, но не повече от 50% от размера на просрочената сума.

ГАРАНЦИЯ
14. “Полистиролбетон” ЕООД гарантира за високото качество на своите продукти като издава Декларация за съответствие на произведения продукт за всяка поръчка. Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието. Декларацията се издава въз основа Протокол от изпитване № 1297/17.12.2009 г. от НИИСМ – София и Протокол от изпитване № ИЦ-63-34/01.06.2009 г. от ИЦ на ГДПБС – МВР.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА
15. Предаването на стоките се извършва в склад на клиента или на “Полистиролбетон” ЕООД. В случаите, когато клиентът изрично (в писмен вид) е заявил доставка до посочен от него адрес или предаването на куриер/превозвач, рискът от погиване или повреждане на стоката е изцяло за сметка на клиента, от момента, в който същата напусне склада на “Полистиролбетон” ЕООД.
16. Ако купувачът не се яви да получи стоката в уговорения срок или след покана, ако срок не е уговорен, “Полистиролбетон” ЕООД може да развали договора без да дава допълнителен срок.
17. При предаване на стоката се подписва приемо-предавателен протокол между “Полистиролбетон” ЕООД и клиента.
18. С подписването на приемо-предавателен протокол, клиентът безусловно приема, че предадените му стоки и/или услуги са във вид и състояние, което го удовлетворява.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
19. Всички стоки продадени и/или доставени от “Полистиролбетон” ЕООД, остават собственост на “Полистиролбетон” ЕООД до окончателното уреждане на всички финансови задължения на клиента към “Полистиролбетон” ЕООД.
20. Клиентът няма право да препродава стоки на “Полистиролбетон” ЕООД, преди придобиване на собствеността върху тях освен в случаите, когато е писмено упълномощен от “Полистиролбетон” ЕООД.
21. Собствеността на стоката преминава автоматично върху клиента след удовлетворяване на всички искове на “Полистиролбетон” ЕООД.

ОТКАЗ ОТ ПРОДАЖБА
22. ”Полистиролбетон” ЕООД може да откаже продажба на стоки и/или услуги на физическо или юридическо лице в случаите когато то или свързано с него лице има задължения към “Полистиролбетон” ЕООД, както и на всички физически или юридически лица, свързани с него.

РЕКЛАМАЦИИ
23. “Полистиролбетон” ЕООД е длъжен да доставя стоки, съответстващи на уговореното качество. При констатирани недостатъци, купувачът е длъжен да уведоми “Полистиролбетон” ЕООД писмено.
24. В срок от 10 работни дни “Полистиролбетон” ЕООД може да заяви дали приема рекламацията.
25. Призната рекламация се удовлетворява чрез замяна.
26. “Полистиролбетон” ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи и/или косвени щети на клиенти или други страни в следствие на възникнала рекламация.
27. Клиентът доставя материала, обект на рекламация, до склада на “Полистиролбетон” ЕООД за своя сметка.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
28. Споровете между страните по индивидуалния договор за конкретна сделка и по настоящите Общи условия се решават с непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора пред компетентния съд в гр. София.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
29. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и по отношение на въпроси, неуредени в тях, се прилага българското законодателство.